Produkty

  I. Všeobecná ustanovení

  Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout  potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

  Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

  II. Záruka za jakost

  Jako doklad o záruce vystavuje Ota Stárek s.r.o. ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

  1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

  Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení.

  Lhůta je:

  • u nového zboží 24 měsíců
  • na dekorace, kazety, lišty do aplikování (na stěnu/strop) po nalepení nelze uplatňovat nárok na záruku.

  Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně.

  Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena výše.

  Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

  2. Jakost při převzetí

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
  • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

  III. Záruční podmínky

  1. Kontrola zboží při převzetí

  Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

  Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

  Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží zejména, že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

  Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail iTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Dále Ota Stárek s.r.o. v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

  Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však firmě Ota Stárek s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  2. Uplatnění reklamace 
  Dále je možné reklamaci zboží, odeslat na adresu prodávajícího:
  provozovna: Ota Stárek s.r.o.

                           České Libchavy 148

                           České Libchavy 561 14

  Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). 
  Dále Ota Stárek s.r.o. doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

  Taktéž Ota Stárek s.r.o. doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

  Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

  4. Výluky

  Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  a.     mechanickým poškozením zboží,

  b.     elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

  c.      používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

  d.     neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

  e.     poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

  f.       zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

  g.     poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

  5. Testování závady

  Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady Ota Stárek s.r.o. doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

  Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

  Kupující tímto bere na vědomí, že Ota Stárek s.r.o. neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod..

  Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

  Bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je Ota Stárek s.r.o. oprávněna přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

  2. Kupující - podnikatel

  Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

  V. Společná ustanovení

  Ota Stárek s.r.o. vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Po vyřízení reklamace Ota Stárek s.r.o. upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

  Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

  Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

  Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

  Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Ota Stárek s.r.o. právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

  Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). 

  VII. Bezplatný servis

  Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis.

  V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takovéto zboží přijato do servisu a bude

  • opraveno, nebo
  • vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry,
  • pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis.

  Práva z vadného plnění poskytnutá výrobcem zařízení nejsou tímto dotčena.

  VII. Závěrečná ustanovení

  Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčen.

  Pokud dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz).
  Na stránkách www.ec.europa.eu můžete podat stížnost při nákupech on-line a případ řešit mimosoudní cestou. Stížnost mohou prostřednictvím těchto stránek podat spotřebitelé s bydlištěm v EU a to na obchodníka se sídlem v EU.

  Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovny firmy Ota Stárek s.r.o. nebo jako dokument na www.stropni-kazety.com

  Sídlo firmy

  Ota Stárek s.r.o.
  České Libchavy 98
  561 14 České Libchavy
  Česká republika

  (+420) 465 582 060
  (+420) 465 582 060

  IČO 28795881
  DIČ CZ28795881

  info@otastarek.cz

  Provozovna

    České Libchavy 148

  Provozní doba:

    po-pá: 7-16
    so: 8-11